Jag är Handelsbanken : En fallstudie om Handelsbankens interna marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Bakgrund: Det diskuteras ideligen kring de fyra storbankerna i media angående trender och framtidsutsikter. I Sverige är utbudet av banker stort, trots det skiljer de sig inte mycket åt gentemot kunder. Företag arbetar ständigt med att positionera varumärket gentemot kunder, dock skall inte den interna marknadsföringen bortses. Företagsledningen kommunicerar internt med att förmedla värderingar samt visioner vilket motiverar de anställda. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera Handelsbankens interna markandsföring samt integrationen av varumärket i organisationen för att sedan analysera effekterna utav det. Resultaten ur intervjuerna kommer att analyseras med hjälp av teorier.  Metod: En kvalitativ fallstudie med abduktion som forskningsansats. De empirska data har insamlats genom sex stycken semi-strukturerade intervjuer. Samtliga respondenter var från Handelsbanken varav tre arbetar som frontpersonal samt tre chefer. Hermeneutik var en central metod för att tolka teorier samt respondenternas svar. Slutsats: I studien har vi kommit fram till att den interna marknadsföringen har en betydande roll gällande att kommunicera värderingar, visioner och organisationskultur. Detta bidrar till att frontpersonalen blir motiverade, stimulerade och engagerade i det vardagliga arbetet. Vi har identifierat ett samband med den interna marknadsföringen till att frontpersonalen är förberedda inför kundmötet. De kan uppfylla kundens förväntningar vilket leder till högre kundnöjdhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)