Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. Men å andra sidan är ICA mer kostsam än SPECT och kan orsaka många komplikationer. Metoder och resultat: det är en retrospektiv kohortstudie. Studien analyserade 62 patienter som har genomgått både SPECT och ICA under 2018 vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Av dessa 62 utförde 56 patienter SPECT först. Analyseringen gjordes för att undersöka hur väl resultatet av ICA-sjukdomsdetektering och lokalisering kunde bestämmas av SPECT. Aktiv CAD definierades som närvaron av en behandling-krävande signifikant stenos vid ICA. SPECT-resultaten visade att 91% av fallen var patologiska och 9% var icke-patologiska. Sensitivitet, specificitet och noggrannhet för SPECT för detektering av aktiv CAD var 89%, 7% respektive 47% vid referens till ICA. Medan positiva prediktiva värden (PV +) och negativa prediktiva värden (PV-) var 48% respektive 40%. SPECT sensitivitet för lokalisering av defekter i referens till ICA var 35% för LAD-defekter, 68% för LCX-defekter och 92% för RCA-defekter. Slutsats: Resultatet skilde sig från den ursprungliga hypotesen. SPECT anses fortfarande vara effektiv för att identifiera patienter med aktiv CAD. Därför kan SPECT användas som initial undersökningsmetod för utvärdering av CAD hos patienter med låg till måttlig risk. SPECT var inte optimalt för att lokalisera defekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)