Riskfaktorer för muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Prevalensen av muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor är hög där upp till 77% rapporterar detta. Ohälsa är en tydlig konsekvens där tidigare forskning påvisar försämrad livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och samsjuklighet. Kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor tydliggör ansvaret att uppmärksamma och förebygga risker på operationsavdelningen. Att identifiera risker för muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor är ett hälsofrämjande arbete där risker för skador kan uppmärksammas och förebyggas. Syftet var att identifiera och beskriva riskfaktorer för muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt SBU och Roséns beskrivning. Materialet analyserades enligt en integrerad analys. Identifierade riskfaktorer delades in i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Resultatet är baserat på totalt 10 artiklar. De tre huvudkategorier som framkom var ergonomiska, demografiska och psykosociala riskfaktorer, innehållande underkategorierna: rörelsemönster och kroppsmekanik, förflyttning av utrustning/instrument och patient, kön, ålder och arbetslivserfarenhet, arbetsförhållanden, kirurgisk specialitet samt kroppskonstitution. Konklusion: Flertalet riskfaktorer återfinns i vården generellt, även om lång tids stående och vissa arbetsuppgifters repetitiva art särskiljer operationssjuksköterskans arbete från andra sjuksköterskors. Arbetet på operationsavdelningen är riskfyllt och förhoppningen är därför att litteraturstudien skall kunna förenkla implementering av och följsamhet till förebyggande insatser mot muskeloskeletala besvär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)