Motivationsfaktorer inom tandvården: En kvalitativ studie om inre motivationsfaktorer

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie utgår från Herzbergs två faktorteori i relation till inre motivation. Det är den inre motivationen som driver individen att utföra sitt arbete väl. Tidigare studier har visat att faktorer som; lön, karriärmöjligheter, status och goda relationer till arbetskamrater höjer den inre motivationen. Genom kvalitativa intervjuer syftar denna studie till att ge en djupare förståelse kring vilka motivationsfaktorer som har störst betydelse inom folktandvården. Intervjuer genomfördes på en folktandvårdsklinik i södra Sverige och analyserades i relation till Herzbergs et al. motivationsteori. Resultatet, som diskuteras med koppling till Herzbergs et al motivationsteori, visar att arbetskamrater, trivsel och patientkontakt är bland de viktigaste motivationsfaktorerna för att höja den inre motivationen. Förslag till åtgärder för att höja den inre motivationen innefattar att införa mer varierande arbetsuppgifter, involvera personalen i beslutsfattandet och att ge olika typer av feedback.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)