Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ett självskadebeteende på akutmottagningar- : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Sofia Karlsson; Malin Tingnert; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Självskadebeteende ses som en ökad global problematik och kan leda till ökad risk för patientgruppen att drabbas av psykisk ohälsa. Forskning har visat att patienter upplever en stigmatiserad syn när de uppsöker sjukvården. Akutmottagningar är många gånger en första anhalt för patientgruppen då de behöver hjälp med sina fysiska skador. Som sjuksköterska på akutmottagning är det därför av stor vikt att besitta kunskap om hur patientgruppen på bästa sätt skall bemötas och därigenom kunna erbjuda adekvat vård. Syfte: Syftet var att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ett självskadebeteende på akutmottagningar. Metod: Litteraturstudien utfördes som en icke-systematisk översikt med en systematisk struktur. Resultat: Analys av artiklarna resulterade i fyra kategorier; Kunskapsbrist i det vårdande mötet, Stigmatisering och bemötande, Sjuksköterskors föreställningar och attityder, samt Vårdmiljö. Kunskapsbristen som förekommer på akutmottagningar tycks påverka sjuksköterskors attityder och det vårdande mötet. Att möta patienter med komplexa behov i en icke anpassad miljö kan leda till att patienter upplever att de blir dåligt bemötta. Resultatet visade att sjuksköterskor önskar utbildning för att kunna bemöta patienter med ett självskadebeteende på bästa sätt.  Slutsats: Den rådande stigmatiserade synen på patienter med ett självskadebeteende tycks ha en grund i kunskapsbrist hos vårdpersonal. Att som sjuksköterska ha en negativ syn på patientgruppen kan leda till en sämre vård där det vårdande mötet uteblir. Trots den förekommande stigmatiseringen tycks flera sjuksköterskor försöka lägga sina egna värderingar åt sidan för att erbjuda en god vård. En önskan om utbildning i att möta patienter med psykiska behov genomsyrade artikelresultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)