Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. Denna studie, som är en del i ett större forskningsprojekt om ordinlärning vid Linköpings Universitet, syftar till att identifiera framgångsfaktorer och hinder när det gäller ordinlärning. Det är en kvantitativ studie där vi genom att replikera ett experiment utifrån ett dataprogram undersöker 18 elever i åk 6 för att se hur deras ordinlärning påverkas av ordens uppbyggnad utifrån ordinlärningsmekanismens fenomen fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet samt om det finns en huvudeffekt av episod. Vi undersöker även förekomst och styrka på korrelationer mellan förmågorna ordinlärning, vokabulär, fonologisk förmåga samt arbetsminne. Resultatet visar en signifikant huvudeffekt av episod, ju fler gånger ett ord repeteras desto bättre återger testpersonen ordet korrekt. De bästa ordkonstruktionerna verkar vara hög fonotaktisk sannolikhet och hög grannordstäthet följt av låg fonotaktisk sannolikhet och låg grannordstäthet, vilket överensstämmer med tidigare studier i engelskspråklig kontext. Resultatet visar även på en stark signifikant korrelation mellan fonologisk förmåga och ordinlärning samt mellan vokabulär och ordinlärning. Resultatet visar också en medelstark signifikant korrelation mellan fonologisk förmåga och arbetsminne. Vår studie visade att ordinlärningen gynnades av repetition, vilket gällde för samtliga ordkategorier. Att i undervisningen låta eleverna möta nya ord flera gånger är således enligt vår studie en bekräftad framgångsfaktor. Vi såg också att den fonologiska förmågan verkar ha stor betydelse för hur effektiv ordinlärning eleverna har. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir det extra viktigt att tidigt identifiera elever med svagare fonologisk förmåga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)