Leda kvalitetsarbetet för en hållbar framtid : Kvalitetschefens roll, kompetens och utveckling isvenska företag och organisationer

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: För att   lyckas med kvalitetsarbetet är kvalitetschefens roll och kompetens av   betydelse. Samtidigt visar studier att kvalitetschefens roll är otydlig och   att relativt få har utbildning på universitetsnivå. Denna studie syftade till   att bidra med ökad kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och   utveckling av kvalitetschefens roll och kompetens det senaste decenniet. I   syfte att utforska kvalitetschefens roll och kompetens valdes kvalitetschefer   som idag arbetar som kvalitetschef inom offentlig, privat eller ideell   sektor. Arbetsprocessen bestod av sex faser: litteraturgenomgång,   pilotstudie, enkätutformning, enkäthantering och datainsamling samt analys.   Analysmetoden har varit multipel stegvis regressionsanalys och   släktskapsdiagram. Resultatet visar att kvalitetschefens kompetens finns inom   de 12 identifierade kompetensområden för kvalitetschefens roll. Vidare har   rollen identifierats arbeta inom fem identifierade hörnstenar samt inom   hörnstenar för offensiv kvalitetsutveckling. Rollen upplevs som tydligare i   organisationer med färre anställda där det finns en engagerad ledning,   möjlighet till kompetensutveckling och en samverkan med kunder och   leverantörer. För att lyckas i rollen är ledningens engagemang och   kvalitetschefens personliga egenskaper viktiga. Att Leda för hållbar   utveckling är ytterligare ett arbetsområde som har identifierats i   kvalitetschefens roll, där området EHS (Environment, Health and Safety)   ingår. Fler än majoriteten av kvalitetscheferna sitter i ledningsgruppen där   faktorer som bidrar till om kvalitetschefen påverkar strategiska beslut och   mål i organisationer är om de sitter i ledningsgruppen, där de kan påverka   beslut. De senaste   åren har utbildningsnivån hos kvalitetschefer inte ökat markant och   slutsatsen av denna studie är att kvalitetschefen besitter den kompetens som   behövs. Kompetensen utgörs av såväl kunskap och erfarenhet som formell och   icke formell utbildning. Utbildning, kompetens och engagemang hos ledningen   är faktorer som hänger samman och påverkar varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)