Marknadseffektivitet på Stockholmsbörsen - Effektivitetsskillnader granskade via analys av aggregerad insynshandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien genomfördes med syftet att undersöka eventuella skillnader i marknadseffektivitet mellan Large-Cap och Small-Cap på Stockholmsbörsen. Metodvalet, de teoretiska utgångspunkterna samt datahanteringen utformades efter analys av flertalet tidigare studier inom området. Effektiviteten testades sedan med hjälp av en eventstudie av insynshandel publicerad av Finansinspektionen. För att generera så bra resultat som möjligt utformades en mall för selektering av insynsdata för att endast inkludera det studien definierar som ”starka köpsignaler”. Resultaten visade i nästa steg att Large-Cap karaktäriserades av stark effektivitet samtidigt som Small-Cap misslyckades med att uppfylla kraven för semistark effektivitet. Utifrån resultaten kan många intressanta samhällsekonomiska slutsatser dras då en starkt effektiv marknad vore förödande för fond- och värdepappersbolag. Samtidigt bör studiens begränsade omfattning och tillvägagångssätt leda till att resultaten tolkas med försiktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)