Träning som behandling vid depression: En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Depression är en vanlig sjukdom som orsakar lidande för den drabbade och kostnader för samhället. Depression behandlas oftast med antidepressiva läkemedel som ger biverkningar, därför är det intressant att hitta andra behandlingsformer. Fysisk aktivitet förbättrar både den fysiska och den mentala hälsan. Sjukgymnaster arbetar med att genom fysisk aktivitet och träning öka funktion. Syfte: Syftet med studien var att fastställa evidens om hur träning vid depression påvekar depressionssymptomen. Metod: Artiklar söktes i fem referensdatabaser. Sökorden var physical activity, exercise och depression. Artiklarna ställdes mot inklusions och exkusionskriterier och kvalitén granskades med granskningsmallen Risk of Bias. 15 randomiserade kontrollerade studier (RCT) med medelhög till hög kvalité inkluderades. Artiklarna delades in i undergrupper beroende på kontrollbehandling. Resultat: Träning var lika effektivt som antidepressiva läkemedel och samtal. Samma träningsform med högre intensitet var bättre än med lägre intensitet. Depressionssymptomen minskade lika mycket oavsett om interventionen var lärarledd träning, hemträning, aerob träning eller styrketräning. Vid uppföljning fanns ingen skillnad mellan träning, avslappning, stretching, aerob träning och styrketräning. Resultaten uppnådde otillräckligt till måttligt starkt vetenskapligt stöd. Konklusion: Det finns ett visst stöd för att träning kan vara en bra behandlingsmetod vid depression. För att säkerställa evidensen krävs mer forskning med hög kvalité och uppföljning av resultat.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)