Akdemisk stress : Universitetsstudenter från samhälls-och beteendevetarprogrammet och psykologprogrammet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att jämföra samhälls-och beteendevetarprogrammet (n=70) och psykologprogrammet (n=70) i akademisk stress och strategier för att hantera stress. Deltagarna bestod utav universitetsstudenter och mätinstrumentet för studien var en enkätundersökning med skalorna “Akademisk stress”, “kognitiv coping-strategi”, “Social support”, “Sociala kontakter” och ”positiva-och negativa coping-strategier”. Det visade sig att det inte fanns någon skillnad mellan studenter från samhälls-och beteendevetarprogrammet och studenter från psykologprogrammet i hur akademisk stressade det var. Det fanns inget signifikant samband mellan programmens sociala stöd, sociala kontakter, kognitiva coping-strategier eller sättet att hantera positiva och negativa coping-strategi på. För framtida forskning kan en preventionsplan vara lösningen för hur studenterna strategisk kan gå till väga för att förhindra stress och sjukskrivningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)