Coopetition - Hur ser den ut på den svenska filmmarknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

I dagens ekonomi räcker det inte att beskriva aktörer på marknaden som samarbetande eller konkurrerande. Företag både samarbetar och konkurrerar med samma företag, vilket kräver ett mer dynamiskt begrepp för att beskriva situationen - detta begrepp är coopetition. Coopetition innebär en blandning av de två engelska orden cooperation och competition, och syftar till när bolag både samarbetar och konkurrerar med varandra på samma gång. Coopetition äger rum på de flesta marknader världen över, och den internationella filmmarknaden är inget undantag. Forskning har visat att produktionsbolag på den globala filmmarknaden ingår i “coopetitiva” relationer med sina konkurrenter, men då den svenska filmindustrin ser annorlunda ut än den internationella, finns en viss problematik med att applicera denna forskning på svenska produktionsbolags interaktion med varandra. Därför har denna studie avsett att kartlägga hur coopetition ser ut mellan produktionsbolag på den svenska filmmarknaden. Resultatet visar att coopetition mellan svenska produktionsbolag yttrar sig genom samarbete inom områdena finansiering, rättigheter, kompetensdelning, riskspridning samt bransch intresse, samtidigt som konkurrens äger rum inom områdena finansiering, rättigheter samt upphovsmän. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)