Räcker det att klicka på en knapp? - En undersökning av civilrättsliga konsekvenser vid bristfällig och knapp information vid ingående av konsumentavtal på internet i ljuset av Konsumenträttsdirektivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Nästan alla i samhället ingår någon gång ett avtal på internet i egenskap av konsument. Det finns risker vid ingående av konsumentavtal på internet, så som att konsumenten ingår avtal där informationen har varit vilseledande eller på andra sätt inte tydligt framhållen. Uppsatsen syftar till att utreda under vilka förutsättningar konsumenter kan ingå avtal med bindande verkan med näringsidkare över internet. Den utgår från olika exempel där informationen näringsidkaren har lämnat till konsumenten framgår med olika tydlighetsgrader. Utgångspunkten i uppsatsen är svenska avtalsrättsliga regler, men även konsumenträttsliga regler baserade på svensk rätt och direktiv från Europeiska Unionen. Grundläggande för att avtal ska ingås med bindande verkan är att parter har uttryckt samstämmiga viljeförklingar. Enligt viljeförklaringsteorin består en viljeförklarings innehåll av sådant som en förnuftig motpart med fog kan sluta sig till är partens vilja. Genom tolkning kan man fastställa ett avtals innehåll, alltså den gemensamma partsviljan. Tolkningsverksamheten sker med beaktande av alla relevanta omständigheter som har varit närvarande vid avtalsingåendet och som har varit synbara för parterna, så kallade tolkningsdata. Tvingande regler är en del av avtalet och dispositiva rättsregler kan vara viktiga vid bedömningen av avtalets innehåll. Standardavtal är standardiserade villkor som har bestämts på förhand. För att standardvillkor ska utgöra tolkningsdata vid bestämmandet av avtalsinnehållet krävs att villkoren inkorporeras, alltså har bringats till motpartens kännedom. Trots att ett bindande avtal med ett visst innehåll har ingåtts finns en möjlighet att avtalet ogiltigförklaras enligt avtalsrättsliga ogiltighetsregler. Det är även möjligt att avtal jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga. Vid avtalsingående på internet finns särskild informationsplikt för näringsidkaren. Konsumenten har även ångerrätt i 14 dagar förutom i vissa särskilda fall. Sammanfattningsvis är slutsatsen att om viktig information har undangömts kan näringsidkaren inte med fog sluta sig till att konsumentens vilje-förklaring innehåller sådana uppgifter. Det går i ett sådant fall att diskutera om samstämmiga viljeförklaringar har kommit till uttryck och om avtalet har ingåtts med bindande verkan. Avtalets innehåll bestäms på grundval av alla omständigheter i fallet, och skulle många gånger sammanfalla med bedömningen av viljeförklaringarnas innehåll. Pris borde kunna ses som ett överraskande villkor och behöva tydliggöras på så vis som de konsumenträttsliga reglerna kräver. Det skulle kunna vara möjligt att ett avtal är ogiltigt för att näringsidkaren genom organiserandet av sin hemsida har vilselett konsumenter till att ingå avtal. Oavsett skulle det vara möjligt att jämka konsumentens prestation eftersom att konsumenten är underlägsen part. Uppsatsen framhåller att informationsplikten kan liknas vid ett de facto formkrav för ingåendet av konsumentavtal på internet. Det borde vara möjligt att, utan att strida mot direktivet, ändra lagstiftningen för att bättre spegla gällande rätt, och så att ett sådant krav framgår tydligt och förutsebart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)