Aktiva pauser i skolan. En fallstudie om pedagogers och elevers upplevelser av att utföra rörelsepauser i klassrummet, samt deras upplevelser om hur undervisningen efter idrottslektionen påverkar dem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv studera en klass i årskurs tre somanvänder sig av rörelsepauser i klassrummet. Jag analyserar hur de upplever att aktiva pauserpåverkar dem och vad det har för effekter på dem. Studien behandlar även pedagogernas ochelevernas upplevelser om hur lektionen efter idrotten påverkas dem. Jag gjorde en fallstudiegenom semistrukturerade intervjuer med två pedagoger och fyra elever från klassen. Minafrågeställningar är hur pedagoger och elever upplever att rörelser i klassrummet påverkar demunder deras skoldag, samt hur undervisningen efter idrottslektionen påverkar dem. Den genomgåendeupplevelsen jag fick genom tolkning av mina sex respondenter är positiva effekter.De talade huvudsakligen om glädje, hälsofrämjande, koncentrationsförmåga, samhörighetoch gruppdynamik och dessa teman utgör rubriker i uppsatsens resultat. Pedagogerna serett samband mellan rörelserna och elevernas energi och förbättrad koncentrationsförmåga,speciellt elever med särskilda behov. De upplever att eleverna får utlopp för sina rörelser genomatt intensivt göra pulshöjande övningar under 10 minuter. De upplever också att elevernashälsa påverkas positivt genom att de får en chans att röra på sig under skoltid. Elevernaupplever glädje och samhörighet, samt att de orkar och får mer energi till att arbeta efter att dehar haft rörelsepaus i klassrummet. Pedagogerna har inte sett några konkreta resultat i elevernasskolarbete än, men det är inte det viktigaste menar klassläraren. Hon berättar att det finnsflera andra positiva effekter, så som känslan av att göra något tillsammans, få ett avbrott pådet långa förmiddagspasset och att eleverna får rört på sig under skoltid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)