En studie om unga personers attityd till geografisk rörlighet och karriärsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Författare: Sandra Lehmann; Ida Rubinsson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Unga personer och deras etablering på arbetsmarknaden är idag och har kanske alltid varit en central fråga. Unga personer har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden gentemot andra åldersgrupper. Detta leder till att unga personer i högre utsträckning blir tvungna att anpassa sig till arbetsmarknadens krav. Krav på rörlighet i form av att pendla eller kanske flytta är inte ovanliga idag. Unga personer får anpassa sig till arbeten där anställningsformerna är mycket otrygga som exempelvis tidsbegränsade anställningar. Arbetsuppgifter som ligger långt under de kvalifikationer man har är inte ovanligt. Karriärutvecklingen får med andra ord i många avseenden stå åt sidan i väntan på en högre ålder. Syftet med vår C-uppsats inom sociologi är att få en ökad förståelse för hur unga högskoleutbildade ser på sin egen rörlighet i förhållande till arbetsmarknaden, men också att få en förståelse för hur de unga högskoleutbildade ser på sina egna möjligheter till karriärutveckling. Vårt urval består av 10 respondenter som 2004 tog sin examen på Mälardalens Högskola. För att sedan kunna besvara vårt syfte med studien har vi valt att utgå från Becks teori om individualiseringen och vilka följder detta har bringat individen. Vi jämförde också vårt empiriska material med tidigare forskning. Utifrån vårt empiriska material har vi sett olika mekanismer som framträdande ur våra respondenters olika utsagor. Något som flera uttryckt är bl.a. att de är glada över att de har ett arbete idag medan andra anser att de är överkvalificerade i förhållande till sina arbetsuppgifter. Flera poängterar att de tror att deras unga ålder är en klar nackdel i jobbsökandet och då framförallt för att de har lite arbetslivserfarenhet. När det gäller geografisk rörlighet, att flytta eller pendla till sitt arbete, visar vårt empiriska material att många av respondenterna idag pendlar till sitt arbete. De nämner flera aspekter som kan tänkas ha en inverkan på att flytta eller pendla. Exempelvis framkommer att mycket tid går förlorad om man pendlar långa sträckor och att man den dagen man skaffar barn inte kommer att vara lika benägen att pendla eller flytta för ett arbetes skull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)