Bankernas förhållningssätt inom ett förändrat serviceekosystem : En kvalitativ studie om bankernas strategiska allians med FinTech-bolag inom ett förändrat serviceekosystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Forskningsfrågor: Hur kan traditionella banker etablera strategiska allianser med FinTech-bolag i ett förändrat serviceekosystem? Hur kan traditionella banker med hjälp av coopetition med FinTech-bolag skapa värde till slutanvändare? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska banker följer med i den digitala samhällsutvecklingen i och med ett förändrat serviceekosystem genom att etablera strategiska allianser med FinTech-bolag, som kan leda till utveckling av innovativa lösningar. Detta för att möta kundernas förändrade kravbild om bankernas tjänster. Metod: I denna studie användes en kvalitativ forskningsmetod som baseras på banker i Sverige. Kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, där den empiriska data analyserades med en tematisk analys med hjälp av utvalda teorierna.  Slutsats: Etablering av strategiska allianser sker genom liknande eller samma värderingar, tillsammans med ett grundbehov och en problembakgrund hos båda aktörerna för att gemensamt kunna ge ett utbyte av värde. Coopetition med FinTech-bolag kommer att skapa värde till slutanvändare genom förmågan att skapa nya lösningar och tjänster som till slut ger värde till slutanvändare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)