Familjevåldsproblematik inom barn- och ungdomspsykiatrin – mammornas utsatthet för partnervåld och deras psykiska hälsa

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Maria Andersson; [2019-07-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet var dels att beskriva livstidsprevalens gällande utsatthet för partnervåld hos mammor till BUP-patienter som deltog i en studie om familjevåld, dels att undersöka ett eventuellt samband mellan utsatthetens omfattning och mammornas psykiska hälsa. Data erhölls från ett forskningsprojekt inom BUP:s öppenvård. Mammorna svarade på självskattningsformulär gällande partnervåld (VMV) och psykisk ohälsa (BSI-18). Resultatet visade att merparten utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt partnervåld samt hade många symtom på psykisk ohälsa. En regressionsanalys visade att det fanns ett måttligt positivt, men icke-signifikant, samband mellan våldsutsatthetens omfattning och mängden symtom på psykisk ohälsa. Behandlare inom BUP rekommenderas att utreda omfattningen av våldsutsatthet hos mammor och hur det påverkat deras psykiska hälsa när deras barn är aktuella för behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)