”Till slut fanns inga gränser, jag låg med allt och alla” – En kritisk diskursanalys av hur kvinnor med sexmissbruk framställs i media

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vårt syfte med studien var att undersöka och analysera hur diskursen kringkvinnor med sexmissbruk och dess orsaksförklaringar beskrivs i massmedia ochhur dessa framställningar och benämningar kan kopplas till den rådandesexualitetsnormen hos kvinnor. Resultat och analys bygger på 20 artiklar frånsvenska dags-och kvällstidningar mellan åren 2005 och 2015 som skriver omkvinnor med sexmissbruk eller sexberoende. Materialet lästes igenom flertaletgånger så att en helhetsbild kunde skönjas. Därefter delades materialet upp iteman som sedan analyserades med hjälp av vår teoretiska referensram sombestod av en socialkonstruktivistisk ansats samt av begreppen diskurs och makt.Vi använde oss även av hur könsroller och den kvinnliga sexualitetsnormen ärkonstruerade då vi analyserade vårt material och för att försöka förstå hur dessaroller och normer hjälper till att konstruera bilden av kvinnor med sexmissbruk.Våra resultat visade att den rådande diskursen beskrev sexmissbrukande kvinnorsom en vanlig kvinna som dock hade ett onormalt beteende, ofta beskrivet somprostitution eller överdrivet mycket sex. Orsaksförklaringar som beskrevs var entraumatisk barndom, användning av internet samt en medicinsk och biologiskförklaring. Kvinnornas sexualitet och beteenden beskrevs som avvikande från denrådande normen och anses som ansvariga att tillfredsställa männen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)