Vad är partnering? : Varför vara kritisk till partnering?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Partnering är en samarbetsform som går att applicera på alla projekt. Partnering kan användas från ett tidigt skede i projektet, redan i idéstadiet, fram tills projektet är färdigställt. Det finns till och med exempel där partneringsamarbeten framgångsrikt har fortsatt längre än till färdigställandet. Samarbetet har då även omfattat underhåll av den slutliga produkten. Men vad är egentligen partnering? Att partnering är en samarbetsform är allmänt känt men vad partnering innebär som arbetsform och hur partnering görs framgångsrikt råder det delade meningar om. Dessutom har partneringsamarbete fått en oförtjänad stämpel om att vara något förlegat och oanvändbart. Det har till och med gott så långt att vissa företag istället väljer att kalla arbetsformen för samverkan för att slippa kämpa emot den negativa synen på ordet partnering. I detta examensarbete reds begreppet partnering ut och en redogörelse görs för hur ett partneringsamarbete bedrivs framgångsrik samt vad som förväntas av en partneringentreprenör respektive beställaren av ett partneringprojekt. Arbetet är baserat på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)