AI i fokus, möt den intelligenta rekryteraren - En analys av AI-tekniker och dess för- och nackdelar för användare av en AI-baserad rekryteringstjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Rekryteringslandskapet har förändrats och nya intelligenta lösningar träder fram. Idag kan AI-verktyg spela en viktig roll genom att attrahera potentiella kandidater, publicera annonser och göra urval, vilket resulterar i en betydligt mer effektiv och automatiserad rekryteringsprocess. AI-baserad rekrytering kritiseras ofta för att vara bias och därav fokuserar stor del av den nuvarande AI-forskningen inom rekrytering på detta. För att rikta om fokuset är denna studies syfte att ge en inblick av hur det ser ut i praktiken, undersöka de AI-tekniker som används och upptäcka de för- och nackdelar de tillför. Litteraturen presenterar AI-tekniker, hur de används i rekryteringssammanhang och de för- och nackdelar de kan tillföra rekryterare. För att besvara forskningsfrågan genomfördes kvalitativa intervjuer där ett företag som skapat en AI-baserad rekryteringstjänst och tre användare av tjänsten intervjuades. En diskussion förs där resultatet från intervjuerna ställs mot litteraturen. Studien visar hur flera för- och nackdelar träder fram trots en mindre utbredd användning av AI-tekniker i rekryteringstjänsten. Studien visar även icke tidigare presenterade för- och nackdelar samt belyser hur AI används i rekrytering idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)