Förtryckt hora, fri madonna – en undersökning av svensk rätts förståelse av prostitution och surrogatmödraskap ur ett radikalfeministiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks svensk rätts förståelse av prostitution och surrogatmödraskap ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Mot bakgrund av den radikalfeministiska utgångspunkten att prostitution och surrogatmödraskap är jämförbara med varandra, granskar uppsatsen hur en radikalfeministisk diskurs tar sig uttryck i SOU 1995:15 och SOU 2016:11. Genom viss rättsdogmatik, men framför allt genom att använda en förenklad variant av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What is the problem represented to be?, tydliggörs hur utredarens framställning av prostitution respektive surrogatmödraskap relaterar till radikalfeministisk teori. Resultatet av analysen visar att svensk rätts förståelse av prostitution och surrogatmödraskap, ger uttryck för en radikalfeministisk diskurs i båda utredningarna, men i olika grad och på olika sätt. Diskursen är å ena sidan mer omfattande i prostitutionsutredningen än i surrogatmödraskapsutredningen, men å andra sidan stark i de delar av surrogatmödraskapsutredningen som behandlar kvinnans rätt till kontroll över sin egen kropp. Resultatet problematiseras och diskuteras sedan utifrån de begränsningar och effekter som framställningarna kan innebära. Här problematiseras förflyttningen från en strukturell till individualistisk förståelse, och relateras till tidigare forskning av Maud Eduards och Ulrika Andersson. Nyckelord: prostitution, surrogatmödraskap, radikalfeminism, kvinnors rättigheter, problemframställning, diskurs, SOU 1995:15, SOU 2016:11

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)