Hållbar energi till mobila hem vintertid : Ett koncept för hållbar energiutvinning, utvald med analytisk metodik

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Detta projekt har utförts som examinerande moment i kursen: examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12, 22,5 hp. Projektet inleddes och utfördes av Hampus Deljerud med hjälp av Invencon AB. Handledare på universitetet var Monica Jakobsson, och examinator i kursen var professor Leo de Vin. Ett problem har identifierats att ägare av fritidsfordon har svårt att tillgodose sitt behov av hushållsel under vintern. Under projektet har en rad marknadsundersökningar genomförts där behovet och existerande lösningar har undersökts. Enkäter och andra undersökningsmetoder resulterade i att över hundra respondenter tog sin tid och visade intresse för att svara på frågor och delta i omröstningar. När problemet hade fastställts gjordes en projektplan för att klargöra mål, avgränsningar, milstolpar och deadlines. Detta kompletterades även med riskanalyser i försök att eliminera eventuella fallgropar.  Utifrån litteraturstudier och marknadsundersökningar sammanställdes alla krav i en kravspecifikation. Kravspecifikationen användes för att se till att alla nya koncept uppfyllde alla krav. Idégenereringar utfördes digitalt med hjälp av tre olika grupper över videosamtal. Alla deltagare fick möjlighet att dela sina tankar och idéer direkt över nätet via Google drive. Tjugoen koncept togs fram och sållades ned till fem potentiella lösningar som tillgodosåg de krav som ställdes i kravspecifikationen.   Ett Exceldokument togs fram där väderdata från SMHI användes i en beräkningskalkyl för att hitta den bästa lösningen på grundproblemet. Den bästa lösningen visade sig vara en kombination av energisystem där en del av systemet består av ett hopfällbart vindkraftverk. Vindkraftverkets fällmekanism tar hjälp av generatorn i kraftverket och vajrar. Genom tillämpning av existerande mekanik i dagens vindkraftverk görs konstruktionen med färre delar och resulterar i en lösning som bedöms vara gynnsam ur ett ekonomiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)