Ladda, återhämta och prestera - Idrottande ungdomars vanor kring uppladdnings- och återhämtningsmål

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Under ungdomstiden skapar många individer levnadsvanor, som sedan följer med dem under resten av livet. Det är därför viktigt att ungdomar redan då, blir medvetna om sina kostvanor och dess betydelse. Då idrottande ungdomar genomgår en tillväxtspurt samtidigt som den fysiska aktiviteten är hög, har de en stor energiförbrukning. Det är därför viktigt att ha ett tillräckligt energiintag, då det till stor del hjälper till att bibehålla och/eller förbättra prestationen. Två måltider som många gånger kan hjälpa idrottare att uppnå energibalans, samt ge den extra energi som behövs inför och efter en träning/tävling är uppladdnings- och återhämtningsmål. Därför valdes det i denna studie att undersöka unga idrottares vanor kring dessa måltider, i förhållande till Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) rekommendationer från 2009. Studien genomfördes bland elever i årskurs ett, på två idrottsgymnasier i västra Sverige. Som metod användes en enkätundersökning, vilken delades ut till sammanlagt 146 elever. Denna visade att en majoritet av deltagarna åt måltiderna inför och efter varje, eller mer än hälften av träningarna/tävlingarna. Det var även många som ansåg att måltiderna var viktiga för deras energibehov och prestation. Studien visade också att största delen av ungdomarna någon gång hade fått information om uppladdnings- och återhämtningsmål tidigare. Denna information kom huvudsakligen från skolan och föreningarna. Innehållet och mängden mat i måltiderna varierade dock stort, och nådde många gånger inte upp till SOK:s rekommendationer. Det fanns ändå ett antal deltagare vars måltider stämde bättre överens med SOK:s rekommendationer, och vår förhoppning är att fler kommer att följa dessa riktlinjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)