Pedagogernas kommunikation inom matematiken i förskolan : En studie av fyra pedagogers uppfattning om matematik och kommunikation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka förståelsen om hur pedagoger kommunicerar matematik med barn i förskolan. De frågeställningarna som har använts för att besvara syftet och studiens frågeställningar är: Hur beskriver pedagogerna att de erbjuder barnen att delta i matematiska aktiviteter i förskolan? Vid vilka situationer erbjuds barnen att särskilt möta matematik samt matematiska begrepp och vad utmärker dessa tillfällen? Hur sker kommunikationen mellan pedagoger och barn när det gäller matematik? Metoden som har använts i studien är kvalitativa intervjuer för att ta reda på vad fyra pedagogers uppfattning om vad matematik är och hur de arbetar med matematik tillsammans med barnen på förskolan. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Resultaten har analyserats genom en tematisk analys samt genom den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin valdes eftersom den grundar sig på läran i samspel med andra. Resultatet av studien visar på att det är barnen som tar initiativ till matematiska aktiviteter med pedagogerna och att pedagogerna tar vara på barnens intressen, samt att det är mest vid matsituationer, utelek, samlingar och inomhusaktiviteter matematiken uppstår. Slutsatsen vi har kommit fram till är at matematik är något som det arbetas med i förskolan, men pedagogerna skulle kunna arbeta mer med matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)