Införandet av hållbarhetsredovisning som startpunkt för att främja hållbarhetsarbete –En fallstudie av ett företag inom el-, mekanik- och energibranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Det har införts ett lagkrav gällande företag av en viss storlek som innebär att defrån och med verksamhetsåret 2017 behöver upprätta en hållbarhetsredovisning. Företag sominnan ej upprättat hållbarhetsredovisning behöver nu göra det.Problem: Statens syfte med den nya lagen är att företag ska arbeta mer med hållbarhet ochenligt tidigare studier så finns en koppling mellan hållbarhetsrapportering och företagshållbarhetsarbete, genom förändringsledning kring hållbarhet. Många företag som står infördenna utmaning har ingen kunskap om hur den nya lagen kommer att påverka derasverksamhet, hur de ska ta till sig lagen, vad de ska ta upp i sin rapportering, samt vilkainterna processer och kopplingar mellan dem som påverkas. Helt enkelt hur de ska översättalagen till just sin verksamhet, samt integrera den, för att hållbarhetsarbetet ska främjas.Syfte & Frågeställning: Syftet med studien är att undersöka hur den nya lagen verkar somstartpunkt för att främja och stötta hållbarhetsarbete. Frågeställningar som besvaras är:- Hur gör företaget för att översätta lagkravet till sin verksamhet och varför?- Vilka faktorer kan hindra respektive stötta processen att integrera hållbarhetsarbeteoch på vilket sätt?Referensram: Grunden för uppsatsen är det nya lagkravet, institutionell teori medlöskoppling samt aktuell forskning om kopplingen mellan redovisning, intern styrning ochhållbarhetsarbete.Metod: Studien är en fallstudie av företaget Elajo och har ett kvalitativ angreppssätt medsemistrukturerade intervjuer och innehållsanalys av årsredovisning och policys.Empiri: I företagets årsredovisning och policys återfinns viss rapportering om hållbarhet ochderas arbete kring det. I intervjuerna framkom en djupare bild av deras hållbarhetsarbete,samt drivkrafter bakom det.Slutsats: Studien har bidragit med en förståelse för hur det nya lagkravet i praktiken kankomma att påverka företag, deras verksamhet i form av interna processer och kopplingarmellan dessa. Hur de översätter lagkravet till sin verksamhet. Den har även visat vilkahindrande och stöttande faktorer som kan finnas. Tillsammans är det starten på ett utökatramverk för kopplingar och bakomliggande faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)