Storskaligt batterilager i samband med landanslutningen i Ystad hamn

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Omställningen till ett mer hållbart samhälle spelar en betydande roll för att uppnå deEuropeiska mål och klimatavtalen, 20/20/20-målen. Ett av målen anger att andelen förnybarenergi ska öka vilket ställer högre krav på elnätets kvalitét. Framtidens elnät måste blimodernare, att det genom utvecklad styrning och övervakning kan balansera ökadeeffektvariationer och därmed erhålla en ökad stabilitet, så att god samverkan mellan förnybarelproduktion och elanvändning uppnås. Redan i dagsläget finns tekniska lösningar som gördet möjligt att konstruera ett sådant modernt elnät.Projektgruppens uppdragsgivare var Ystad Energi AB som ville undersöka möjligheten attansluta ett batterilager i samband med landanslutningen i Ystad hamn.När färjorna vid kaj ansluts till det fasta elnätet kan effektbehovet i Ystads lokala elnät öka iden utsträckningen att abonnerad effekt på överliggande elnät överskrids. I dagsläget är detinte möjligt att uppgradera till ett högre effektabonnemang eftersom transformatornsbegränsade maxeffekt som förser Ystad med elenergi redan är uppnådd.För att undersöka möjligheterna till ett batterilager, har dels Ystads effektbehov ochlandanslutningens tillkommande effektbehov analyserats. För att undvika en uppgradering avden begränsande transformatorn, har dimensioneringen av batterilagret utgått fråntoppeffektbehovet som uppkommer till följd av landanslutningen. Två typer av batteriteknikerhar undersökts i samarbete med ABB. Det batterisystem som lämpar sig bäst för dettaändamål är efter en avvägning Litium-jonbatterier. Projektgruppen har också varit i kontaktmed samarbetsparterna för att erhålla ytterligare information för lämplig dimensionering.Batterilagrets huvudsakliga uppgift är att erhålla ett jämnt effektflöde som utifråndriftsynpunkt bidrar till effektivare och stabilare elnät. Lagret kommer laddas underlåglasttimmar nattetid och leverera elenergi till landanslutningen och övriga elnät under demest kritiska timmarna när effektuttaget är högt. En annan fördel är att utnyttjaspotprisvariationerna som varierar från natt till dag och där finns en potentiell inkomstkällaeftersom elpriset varierar över dygnet.Utöver batterilagret har fyra stycken alternativa åtgärder kortfattat undersökts för att se vilkaandra tänkbara lösningar som kan lösa problematiken. Dessa är fjärrvärmeanslutning,uppgradering av värmeverk, lastvakt och ökad andel vindkraft.Att döma av batterilagrets storlek och vad en ungefärlig investeringskostnad uppskattats är detidag inte ekonomiskt lönsamt att genomföra projektet. Tekniken finns tillgänglig och i taktmed reducerade batteripriser, ökade spotprisvariationer eller nyutvecklade affärsmodeller kandet bli aktuellt att genomföra den undersökta åtgärden i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)