En kvalitativ enkätstudie om stöd till anhöriga efter närståendes självmord : A qualitative study on support after suicide of a close relative

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: År 2022 avled 1 254 människor till följd av självmord i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2023a). I enlighet med Suicide Zeros (2021) befolkningsundersökning har en av tio haft någon i familjen som tagit sitt liv medan hälften har känt någon som tagit sitt liv. Självmord resulterar inte bara i en livslång sorg och ökade risker för försämrad hälsa hos anhöriga, det innebär även enorma samhällskostnader och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem (Suicide Zero, 2021). Studiens syfte avser att undersöka och analysera vilka professionella stödinsatser som kan erbjudas till respondenterna, i vilken omfattning som stödinsatser kan erbjudas samt hur respondenterna upplevt det erbjudna stödet. Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval och totalt 40 respondenter besvarade studiens webbenkät som publicerades genom två ideella organisationer. Studien innehåller teorier kopplade till fenomenologi och Cullbergs teori om kris. Efter avslutad enkätundersökning genomfördes en tematisk analys för att identifiera kopplingar bland svaren i enkäten. Slutsatsen i studien belyser att stöd från omgivningen kan vara mycket viktigt men att det professionella stödet även kunde upplevas som otillräckligt av studiens respondenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)