Ökat värdeskapande arbete : Implementering av 5S på en byggarbetsplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. Små och medelstora företag (SME-företag) besitter inte samma kompetens och resurser som större företag och därmed försvåras effektiviseringen av produktionsprocessen. Förändringsarbeten av människors vanor samt företagskulturer är en svår process som grundar sig på djupt rotade roller och strukturer. Denna rapports syfte är att introducera Lean genom implementering av 5S på en byggarbetsplats. Målet är sedan att utforma en rekommendationsmanual för hur implementering av Lean-verktyget 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet. Metod: De valda metoderna för datainsamling är litteraturstudie, fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer. Med hjälp av litteraturstudien har kunskap erhållits. Fokusgruppsintervjuerna har bidragit till att genomföra en nulägesanalys, samt utvärdera implementeringen av 5S på arbetsplatsen. Deltagande observationer har använts för att studera utvecklingen på arbetsplatsen. Dessa metoder har legat till grund för att besvara och uppfylla rapportens syfte, mål och frågeställningar. Resultat: Resultatet av den genomförda studien mynnade ut i framtagandet av en rekommendationsmanual för hur 5S kan implementeras i byggproduktionsskedet. Därigenom har kritiska faktorer identifierats och förslag på hur företag kan gå tillväga med implementeringen av 5S. Konsekvenser: Slutsatser som dragits utifrån studien är att förändringsprocesser är svåra att genomföra. Ansvaret för att öka produktiviteten och minimera slöseri bör inte enbart ligga hos de större entreprenörerna. Alla aktörer inom byggbranschen måste samarbeta mot ett gemensamt mål för att förbättra byggprocessen och minska kostnaderna. Lean och 5S kan vara lösningen på problemen. På grund av bristande resurser och kunskap kan därför företag behöva extern hjälp med implementeringen. Redan vid projekteringen av ett byggprojekt är det viktigt att tänka på planeringen för att förhindra slöseri. Innan ett företag genomför en förändring av organisationen är det viktigt att ledningen engagerar sig och förstår Lean för att motivera personalen. Vidare krävs ständiga förbättringar och problemlösning för att engagera personalen. Begränsningar: Studien avgränsades till att fokusera på införandet av 5S och därigenom introducera Lean och dess koncept med förbättringsarbete och problemlösning. Resultatet av implementeringen blev lyckad i detta fall men resultatet kan variera då varje fall är unikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)