Kvinnorna tar plats - En fallstudie av Närvarons politik och den Kvinnliga Representationen i Rwanda från 1994 och framåt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats är av en kvalitativ karaktär som analyserar och beskriver hur den kvinnliga representationen i Rwanda har gått från en minoritet till en majoritet i parlamentet samt hur detta fenomen påverkat kvinnorna i det Rwandiska samhället efter inbördeskriget och folkmordets slut 1994 och framåt. Detta har analyserats med hjälp av ett feministiskt perspektiv där vi analyserar nivåer av representation, kvinnans roll i nationsbyggandet samt Närvarons politik. Resultatet för Rwanda är relativt dystert, majoriteten av kvinnor i parlamentet har inte föranlett att kvinnornas position i det Rwandiska samhället har förändrats nämnvärt, istället har regeringen centraliserat sin makt ännu mer och de organisationer som verkade för kvinnors sak har fått ett minskat inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)