Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. Den teoretiska referensramen har byggts upp utifrån tidigare forskning. Det empiriska materialet har samlats in utifrån tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Både teorin och empirin diskuteras sedan i en tematisk analys som följs av studiens resultat och bidrag. Resultat: Prestationsmätningar av CSR används inte genomtänkt för den interna styrningen utan främst för att kunna rapportera CSR-prestationer externt som ett sätt att skapa transparens mot externa intressenter. Studien har visat att prestationsmätningar av CSR används för den interna styrningen i ett fåtal verksamheter men begränsat i majoriteten av de studerade verksamheterna. Studiens bidrag: Studien bidrar med praktisk insikt kring prestationsmätningar av CSR i den interna styrningen, där det visar sig att fokus främst ligger på extern rapportering i praktiken. Den tidigare forskningen kring ämnet präglas av normativa studier. Där prestationsmätningar av CSR tycks gynna verksamheters interna styrning. En del tidigare forskningen indikerar att verksamheters fokus kring prestationsmätningar av CSR ligger på extern rapportering, vilket vår empiriska studie stödjer. Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att göra flera kvaliativa studier kring prestationsmätningar av CSR i den interna styrningen eftersom det finns begränsat med studier inom området. Ett annat förslag är att forska kring hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sitt prestationsmätningssystem, som den tidigare forskningen benämner som SPMS. Nyckelord: Performance measurement, Corporate social responsibility (CSR), Management accounting, Sustainability performance measurement system (SPMS)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)