Att leda och leda sig själv på distans: En kvalitativ studie om chefers utmaningar i ledarskapet och hur dessa bemöts under Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Att leda och leda sig själv på distans - En kvalitativ studie om chefers utmaningar i ledarskapet och hur dessa bemöts under Covid-19 Författare: Elin Thomsen och Nathalie Bengtsson Handledare: Malin Andersson Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2021, 15 HP. Datum: 2021-05-26 Bakgrund och problemdiskussion: Tidigare forskning visar att krissituationer och förändringar kan vara påfrestande för chefer. Den forskning som finns om Covid-19 lägger däremot enbart fokus på hur chefer ska agera för att skapa en bättre arbetsmiljö för sina medarbetare snarare än för sig själva. Här har därmed ett forskningsgap identifierats gällande chefernas upplevda utmaningar samt hur de bemöter dessa. Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om chefers upplevda utmaningar av deras arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö under distansarbete och i en kris samt hur dessa bemöts. Frågeställningar: Vilka utmaningar ställs chefer inför i utövandet av sitt ledarskap i avsaknad av daglig fysisk kommunikation/interaktion med medarbetare under Covid-19? Hur bemöter chefer utmaningar i sitt eget ledarskap, ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv, under Covid-19? Metod: Kvalitativ forskningsmetod med hjälp av 10 stycken semistrukturerade intervjuer. Teori: Ledarens roll vid förändring eller i en krissituation, att som ledare förbereda sig inför kriser, ledarens kommunikation i en digitaliserad arbetsmiljö, ledarens psykosociala arbetsmiljön vid förändring, copingstrategier och självledarskap för att bemöta förändringar och att som ledare klara av yttre påfrestningar; genom att hantera, begripa och känna meningsfullhet. Slutsats: Fem framträdande utmaningar kunde identifieras bland cheferna. För det första har det skett en ökning av möten. För det andra upplevde cheferna att det är svårt att se sina medarbetare och hur de mår. För det tredje upplevdes att brist på fysisk kommunikation ökar risken för missförstånd och förvirring. För det fjärde upplevdes det kreativa arbetet svårt att genomföra på distans. Slutligen benämndes mjuka värden som svåra att skapa på distans, såsom gemenskap och relationer. Dessa identifierade utmaningarna bemöttes med olika strategier, både i rollen som chef men även genom användandet av personliga strategier. Cheferna förstärkte sitt ledarskap och sin kommunikation gentemot medarbetarna samt använde sig av självledarskap och konstruktiva tankemönster för att bemöta de psykosociala påfrestningarna. Nya rutiner och arbetssätt hade även införts för att bättre anpassa sig till den nya arbetsmiljön, exempelvis fysisk aktivitet, schemalagda pauser, miljöombyte samt nya rutiner för att skapa gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)