Maskrosbarn : en begreppsanalys och litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Elna Cöster; [2002]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: På vilka olika sätt kan begreppet maskrosbarn bli definierat? Finns det några mönster i maskrosbarnens självbiografier? Syfte: På vissa ställen där jag har läst om maskrosbarn finns det en definition på vad just den specifika författaren anser att maskrosbarn betyder. Jag finner detta intressant för begreppet maskrosbarn kan skilja sig åt författare emellan. Därför kommer jag att i uppsatsen gå in på några av vilka dessa olika definitioner av maskrosbarn kan vara för att analysera dessa utifrån sociologisk synvinkel. Jag kommer även att titta närmare på några maskrosbarns självbiografier och undersöka om det finns några gemensamma nämnare i biografierna. Det gör jag för att sätta definitionerna av maskrosbarn i relation till "verkligheten". Jag menar att använda biografierna för att se vad som finns bakom begreppet maskrosbarn. Slutsatser/Resultat: Det finns kanske lika många definitioner till begreppet maskrosbarn som det finns författare inom ämnet. Werner och Lönnroths definitioner har en gemensam sak och det är att maskrosbarnen har fått stöd av vuxna och att de kan använda detta stöd. Ser jag det utifrån Winnicotts teorier, att barnet behöver sina föräldrar för att kunna utvecklas, har inte maskrosbarnen föräldrarna utan de har någon annan som fyller den funktionen i deras liv istället. I maskrosbarnens biografier blev resultatet att det finns mönster som är gemensamma för maskrosbarnen. Exempelvis att de är uppväxta i våldsamma miljöer med föräldrar som inte ger barnen tillräcklig uppmärksamhet. Men även att de blev ivägskickade till olika ställen under sin uppväxt och att de har många syskon.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)