Primär immunmedierad hemolytisk anemi : möjliga autoantigen och predisponerande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en sjukdom där immunförsvaret skapar antikroppar mot kroppens erytrocyter. Detta aktiverar nedbrytning av erytrocyterna, vilket leder till anemi. Det finns två typer av IMHA: primär och sekundär. Den primära har ännu okänd etiologi medan ett flertal orsaker kan ge upphov till den sekundära. Den primära typen är vanligast hos hund, medan den sekundära är vanligare hos katt. För att förstå hur primär IMHA uppstår har man undersökt vilka strukturer på erytrocyten som immunförsvaret skapar antikroppar mot. Tre sådana strukturer som ofta nämns är glykoforiner, en jonkanal (band 3) samt spektrin. Även en möjlig påverkan av oxidativ stress på sjukdomens utveckling kan finnas. Hundar av vissa raser samt av honkön verkar insjukna oftare än andra i sjukdomen vilket tyder på att dessa faktorer är predisponerande. Etiologin bakom IMHA är då både genetisk och kan påverkas av hormoner. Även en säsongsbunden variation har rapporterats, men dess orsak är ej klarlagd. Primär IMHA hos katt är betydligt ovanligare än hos hund och sjukdomen skiljer sig även i andra avseenden. Katter diagnostiseras ofta i senare sjukdomsstadier men har en bättre överlevnadsstatistik. Vidare drabbas hankatter oftare än honkatter. Skillnaderna beror sannolikt främst på speciesvariationer. IMHA hos katt är svårt att upptäcka och kan ge en hög grad av feldiagnostisering, varför bättre diagnostikmetoder vore önskvärt. Mycket få studier är gjorda på katt och slutsatser är därför svåra att dra. Fler studier borde göras både på katt och på hund för att ytterligare klarlägga sjukdomens uppkomst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)