Barabbas som ”mänsklighetens representant” : Mottagandet av Pär Lagerkvists Barabbas i svenska dagstidningar 1950–1955

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: När Pär Lagerkvist år 1950 utkom med romanen Barabbas, som handlar om den rövare som blir benådad istället för Jesus, ledde det till en omfattande diskussion om religiösa frågor, tro och tvivel på svenska dagstidningars kultursidor. Syftet med uppsatsen är att undersöka mottagandet av boken i dagstidningarna. Hur förhöll sig receptionen av verket till de existentiella strömningarna och de religiösa debatterna under efterkrigstiden, och vilka grundhållningar kan urskiljas hos recensenterna? Undersökningen är en receptionsstudie som utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv. I perspektivet ingår tanken att litteraturen och samhället speglar varandra. Den omfattande debatten om Barabbas visar på existentiella smärtpunkter i efterkrigstidens Sverige. Kyrkans inflytande var på avtagande och landet befann sig i en brytningstid vad gäller religion och tro. Samtidigt bearbetades andra världskrigets erfarenheter. I uppsatsen presenteras tro- och vetandedebatten som en viktig bakgrund till mottagandet av Barabbas. Debatten briserade året innan romanen utgavs, i samband med publiceringen av filosofiprofessorn Ingemar Hedenius kristendomskritiska bok Tro och vetande. Därefter analyseras mottagandet av Barabbas på dagstidningarnas kultursidor. Två huvudströmningar kan urskiljas i receptionen. Dels diskuteras religiös tro och tvivel. Några av recensenterna debatterar vad sann religiös tro innebär. Andra ger förnuftsmässiga förklaringar på de religiösa föreställningarna och närmar sig därmed Hedenius syn på religionen, men utan att formulera en lika stark kritik som han gör. Dels diskuteras romanen i ljuset av de existentiella sår som andra världskriget givit upphov till. Ett antal av recensenterna kritiserar kristendomens lidandeideal och Guds grymhet. Andra resonerar över de människotyper som möjliggör ondskan. Avslutningsvis konstateras att en uppgift för framtida forskning är att undersöka hur litteratur med religiös tematik har tagits emot efter Barabbasdebatten, i ett samhälle med tilltagande sekularisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)