Inlärning av digitala arbetssätt på byggarbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet

Sammanfattning: Byggbranschen uppfattas ofta som konservativ och bakåtsträvande, en bransch där papper och penna hellre används än IT-lösningar och digitala hjälpmedel. Hela byggindustrin står i skrivande stund under en digital revolution eftersom företag, organisationer och myndigheter har påbörjat den digitala utvecklingen av branschen med syftet att effektivisera byggprocesser. Det finns många digitala arbetssätt och digitala verktyg som har lanserats, men problemet är att de inte används i den utsträckningen som byggföretag önskar. De digitala verktygen syftar framförallt till datorprogram, plattformar och applikationer som används ute på byggarbetsplatser. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka orsaker det finns till att digitala arbetssätt undviks och klargöra anledningarna, samt att presentera ett implementeringssätt som ökar det digitala användandet på byggarbetsplatser vilket ska göra byggföretag mer attraktiva. Genom enkätstudier tog ett resultat fram som baserades på inlärning, tid och minimal påverkan på byggproduktion från medarbetarnas perspektiv. Utifrån medarbetarnas åsikter, det digitala nuläget hos fallföretaget och teoretiska kunskaper så har slutsatser tagits och rekommendationer till fallföretaget presenterats. Implementering kan ske både genom en sorts utbildning, på egen hand eller stöd under användandet av det digitala verktyget. Att få hjälp av en digital coach eller liknande roll ute på byggarbetsplatsen finner sig vara det utbildningssätt samt supportfunktion som stämmer bäst överens utifrån nämnda faktorer. I bästa fall kan personen arbeta med både inlärning och supporterande samtidigt. Detta leder till att byggföretag kan minska sina resurser på utbildnings- och supportsätt som inte har någon positiv verkan samt öka resurserna på de tids- och kostnadseffektiva utbildningsmetoderna som även önskas från medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)