Vietnameser, aktivitet och smärta : Kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning:

Hur påverkar kulturen det kliniska arbetsterapeutiska arbetet med människor från en annan kulturell bakgrund? Den/de referens-ram/ar arbetsterapeuter använder sig av kommer, åtminstone oftast, från västvärlden med de värderingar och normer som finns här. I östasiatiska kulturer finns en delvis annan ”tids- och jag-uppfattning” än i västvärlden. Om värderingar och normer inte stämmer med patienternas finns en risk att behandlingen inte blir av tillräckligt god kvalitet.

Smärtpatienter är en stor patientgrupp i primärvården. Förändringar av aktivitetsförmågan som påverkar delaktighet i både personligt liv, socialt liv och arbetsliv förekommer ofta. För att knyta samman de båda aspekterna, kultur och aktivitet, gjordes en kvalitativ studie med syfte att belysa uppfattningar om smärta vid aktivitet samt kulturens betydelse för en grupp vietnameser boende i Sverige. Fem informanter med smärta valdes genom lämplighetsurval och intervjuades med semistrukturerade frågor. Genom snöbollssampling valdes två informanter för ett samtal om kulturens betydelse med hjälp av frågeområden från en teoretisk modell. Genom att använda begreppen i två olika teoretiska modeller och fenomengrafisk metod redovisas uppfattningar om smärta vid aktivitet och hur kulturen påverkar dessa uppfattningar.

Resultatet visar att smärtan påverkar aktivitetsförmågan negativt och att kulturella faktorer kan göra att arbetsterapeut och patient missuppfattar varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)