Digitala videobesök inom primärvården : Patienters, läkares och sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Digitaliseringen syftar till att underlätta en god och jämlik vård. Information- och kommunikationstekniken (IKT) är under snabb utveckling där Covid- 19 pandemin bidragit till ökad användning av digitala verktyg inom primärvården, där ett exempel är videobesök. Syfte: Att undersöka patienters, läkares och sjuksköterskors uppfattningar och upplevelser av digitala videobesök inom primärvården.  Design: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ design. Metod: I studien inkluderades 13 kvalitativa artiklar. Materialet analyserades via innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Presenteras i fyra kategorier; Digitala aspekter där tekniska förutsättningar är väsentliga för adekvata videobesök och att konfidentialiteten bevaras. Praktiska möjligheter och utmaningar innebär för patienter ökad tillgänglighet samt tidsbesparing och för vårdpersonal förbättrad interprofessionell samverkan. Däremot finns olika åsikter avseende arbetsbördan. Möjligheter och utmaningar i interaktionen mellan patient och vårdgivare där videobesök kunde underlättas vid etablerad vårdrelation. Fler fördelar än telefonsamtal, möjliggör icke verbal kommunikation. Tillämpbara kontexter är bland annat lättare sjukdomstillstånd utan behov av fysisk undersökning och uppföljningsbesök. Videobesök kan lämpas för patienter boende på landsbygden, begränsade till hemmet, yngre eller med adekvat digital litteracitet.  Konklusion: Det är av stor vikt att videobesök används till “rätt” patienter vid “rätt” tillfällen för att uppnå en effektiv och säker användning. Nyckelord: läkare, patienter, primärvård, sjuksköterskor, videobesök

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)