Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. En av de väsentligaste aktiviteterna att reformera för en transportdistributör inom tillväxtfasen är dess planering och i denna studie läggs vikten således på rutteffektivisering utifrån både kostnads-och miljöaspekter. För att utforma en gynnsam ruttplanering är en av de viktigaste aspekterna informationsflödet. Det finns en tydlig koppling att företag som har ett ineffektivt informationsflöde har svårigheter med att ta fram en ruttplanering som är effektiv. Studien har sitt fokus på mindre företag som befinner sig i tillväxtfasen och hur dessa fördelaktigt kan effektivisera sin ruttplanering och informationsflöde för att bibehålla sin konkurrenskraftighet. Utifrån det teoretiska ramverket, intervjuer och tilldelad data identifieras brister inom informationsflödet och ruttplaneringen. Teorier om omvänd logistik, ruttplanering, värdeflödesanalys och informationssystem med fokus på kommunikation kommer appliceras och användas. Det ska dessutom påvisas varför en bra och välutvecklad ruttplanering är mer gynnsam för ett företag. Via en kartläggning har dessa brister undersökts och reformeringsförslag på informationsflödet har framställts. Dessutom har, via en jämförelse av ruttplanering mellan ett stort mer erfaret företag och ett litet företag med mindre erfarenhet, fördelar och tankesätt kring utförandet av en ruttplanering framtagits. Det visar sig att ett noggrant och grundligt genomtänkt ruttplanering och information och kommunikations-system anpassat efter organisationens behov och prioriteringar skapar konkurrenskraftighet, till skillnad från att använda penna och papper metoden. Vetenskapligt framtagna manuella ruttplaneringsmetoder så som fasta slingor och svepmetoden appliceras fördelaktigt på ett företag i tillväxtfasen. Det genererar samtidigt i en hög kundtillfredsställelse och lönsamhet samtidigt som det ökar miljömedvetenheten hos små företag i tillväxtfasen. Utöver detta skapas en trygghet för den anställde och kontroll över företagets resurser och kapaciteter fås. Problem som är förekommande inom informationsflödet är bland annat ej standardiserad information i körscheman men med hjälp av rutiner, standarder och ett nuläge att utgå ifrån kan ett förbättringsarbete påbörjas och styras i rätt riktning. Studien påvisar att detta är av stor vikt även inom ruttplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)