Hälsoarbete på företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. Studien hade en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Två intervjuguider användes, en anpassad för HR-ansvariga och en för anställda. Intervjuerna spelades in med iPhones egna applikation för röstinspelning. Samtliga intervjuer transkriberades för att sedan analyseras. I analysen delades innehållet in i kategorier utifrån de teman som identifierades. Resultat Företagen som deltog i studien hade kommit olika långt med sitt hälsoarbete. Det ena hade ett framgångsrikt hälsoarbete medan det andra företaget inte bedrev ett alls i dagsläget. Det hälsoarbete som konstaterades var i form av gym och gruppträning på arbetsplatsen, friskvårdsbidrag, strategisk matsal, föreläsningar samt medarbetardrivna föreningar. Båda företag ansåg att det kunde göras mer i hälsofrågorna. Förutsättningarna såg olika ut på företagen vilket korrelerade med hur hälsoarbetet såg ut. HR-ansvarig och anställd gav lika svar men den anställde gav en mer verklig bild av verksamheten. Slutkommentar Det finns en skillnad i hur hälsoarbetet ser ut mellan olika företag. Skillnaderna handlar om bland annat förutsättningar och prioriteringar på arbetsplatsen. Att arbeta mer med hälsa skulle kunna gynna arbetsplatsen i form av minskat antal sjukskrivningar och ekonomisk vinning. Hälsoarbete av preventiv form är troligtvis mest effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)