"Alla kvinnor vill bli våldtagna” : En kritisk diskursanalys om våldtäkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Emma Pedersen; Anna-lena Sjöö; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med den här studien är att undersöka diskurser kring våldtäkt och hur kvinnor framställs utifrån kön och sexualitet på internetforumet Flashback forum. Studiens frågeställningar är: Hur diskuteras det om våldtäkt på Flashback forum? Hur framställs kvinnor utifrån genus och sexualitet i diskussioner kring våldtäkt på Flashback forum?

För att besvara studiens två frågeställningar insamlas textmaterial från Flashback forum. Studien är kvalitativ och (kritisk) diskursanalys används som metod. Materialet analyseras med hjälp av feministiska teorier med fokus på genus och sexualitet.

Studiens resultat visar att diskursen som finns på Flashback forum många gånger skuldbelägger våldtäktsoffret. Detta görs genom att man bland annat ifrågasätter kvinnans klädsel, alkoholpåverkan och uppträdande i samband med en våldtäkt. Dessutom framkommer det att det är mannen som har tolkningsföreträde i fråga om att definiera vad manlighet och kvinnlighet är, samt vad som betraktas som sex och våldtäkt. Vidare visar resultaten att kvinnor förväntas uppträda på ett visst sätt utifrån normer kring genus och sexualitet. Exempelvis framställs kvinnans sexualitet som passiv, medan mannens sexualitet framställs som aktiv. I analysen tolkas detta som ett tecken på mannens tolkningsföreträde gällande kön och sexualitet, vilket i sin tur kan bidra till mannens överordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)