LA MOTIVATION DES APPRENANTS SUÉDOIS POUR L’APPRENTISSAGE D’UNE TROISIÈME LANGUE Une étude des conceptions du français des élèves suédois de la 5ème année

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Irene Andersson; [2020-12-17]

Nyckelord: Franska; L3; motivation; conceptions; langue étrangère;

Sammanfattning: Cette étude a pour but d’examiner la motivation des élèves suédois en 5ème année pour l’apprentissage d’une troisième langue, surtout pour le français. Les avis et les conceptions des élèves en 5ème année, c’est-à-dire avant le début des études, n’ont pas, à notre connaissance, été examinés auparavant. Les études antérieures qui ont examiné les conceptions des élèves (Plathner, 2011; Larsson Ringqvist & Sundberg, 2011) et la théorie de L2 Self Motivation (Dörnyei, 2009) ont été une base théorique pour l’analyse. Nous avons distribué une enquête à 54 élèves et les résultats montrent que le français est moins populaire que l’espagnol et l’allemand. Les élèves veulent apprendre une troisième langue et ils choisissent d’étudier une langue à laquelle ils ont une connexion personnelle, souvent un parent qui l’a étudié. Le choix est influencé par le futur immédiat des élèves, par exemple qu’ils peuvent recevoir de l’aide à la maison ou utiliser la langue pendant des voyages. Les élèves pensent que le français est joli et difficile et cela est similaire aux conceptions des élèves qui sont en train d’apprendre la langue selon les recherches antérieures. Nous espérons que nos résultats peuvent guider les professeurs à augmenter la motivation de leurs élèves. Denna studie ämnar undersöka svenska femteklassares motivation för att studera ett tredjespråk, särskilt för franska. Dessa elevers åsikter och föreställningar har till vår kännedom inte undersökts, till skillnad från dem hos elever som redan har påbörjat sina studier av franska. Tidigare studier om svenska elevers föreställningar (Plathner, 2011; Larsson Ringqvist & Sundberg, 2011) används som grund för analysen, liksom Dörnyeis (2009) teori om motivation i språkinlärning. En enkät delades ut till 54 elever i femte klass och resultaten visar att franska är mindre populärt än både spanska och tyska. Dessutom visar resultaten att eleverna ser fram emot att lära sig ett tredjespråk och att de i stor utsträckning har valt ett språk som de har en personlig koppling till, ofta att en förälder eller ett syskon har studerat språket. Eleverna verkar välja språk utifrån behov i deras närliggande framtid, till exempel att de kan få hjälp med läxor eller att de reser till ett land där språket talas. Vidare anser eleverna att franska är ett fint och svårt språk och dessa föreställningar är mycket lika dem som elever som redan studerar franska har om språket. Förhoppningsvis kan studien hjälpa lärare att öka deras elevers motivation i språkstudierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)