Projektering av radiatorsystem och fjärrvärme sekundärsystem : Projektering av radiatorsystem och fjärrvärme sekundärsystem för bostadsrättsföreningen Stålet, Luleå.

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Henrik Jakobsson; [2013]

Nyckelord: projektering; radiatorsystem; fjärrvärmesystem;

Sammanfattning:

Bostadsområdet Stålet i Luleå ägs av en bostadsrättsförening som omfattar 30 stycken lägenhetshus. Riksbyggen är fastighetsförvaltare för denna förening och sköter bl.a. den tekniska förvaltningen. Riksbyggen har fått i uppgift att se över föreningens radiator- och fjärrvärme sekundärsystem för att i förlängningen eventuellt byta ut dessa system pga. eftersatt underhåll och med osäker drift som resultat. Detta projekt behandlar dessa system där en kartläggning av de befintliga systemen har genomförts och ett underlag för ett nytt system har utarbetats.

En värmeeffektbehovsberäkning har utförts där hänsyn har tagits till tranmission, ventilation och oavsiktlig ventilation. En utförlig kartläggning och beräkning av transmission genom klimatskalet har genomförts, så även beräkning av förluster genom ventilation och oavsiktlig ventilation.

Värmeförlusten genom respektive konstruktion i huset finns presenterad likaså ett värmeeffektbehov. Det befintliga radiator- och fjärrvärme sekundärsystemet har studerats och dokumenterats och ett nytt system har utarbetats där förslag på rördragning och dimensioner, placering och data för radiatorer, ventiler och rör framgår. Även totalt tryckfall har beräknats för vidare bestämning av pumpstorlek och typ.

Detta underlag kan kompletteras med en ekonomiberäkning vilket tillsammans kan ligga till grund för ett beslut om ett nytt system ska påbörja att projekteras eller ej och i vilken omfattning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)