Kristianstad Arena – En fallstudie med inriktning mot kostnadsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Kristianstad Arena – En fallstudie med inriktning mot kostnadsutveckling Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/kurs: FEKH95 Kandidatuppsats inriktning finansiering, 15 HP Författare: Simon Johansson, Rasmus Johansson, Marcus Östman Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Investering, multiarena, mervärde, nuvärdesberäkning Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska kostnadsutvecklingen kring Kristianstad Arena sedan projektets start under tidigt 2000-tal samt uppskatta en totalkostnad med hjälp av traditionell investeringskalkylering justerad för offentliga investeringar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer vi att utreda hur Kristianstad Arena påverkar Kristianstad kommun. Metod: Vi har gjort en fallstudie på Kristianstad Arena ur ett kvalitativt perspektiv. Vi kommer i uppsatsen försöka fastställa den totala kostnaden för Kristianstad Arena, för att se hur detta drabbar Kristianstads skattebetalare under en längre tidshorisont. Vi har fått fram viktig information genom att intervjua betydande personer knutna till Kristianstad Arena. Teori: Teorin behandlar nästan uteslutande investeringsbedömning. Analys: I vår analys har vi utifrån det underlag vi erhållit från Kristianstad kommun i enlighet med relevant doktrin gjort våra egna investeringsbedömningar samt kostnadskalkyler för Kristianstad Arena. Slutsatser: Efter att ha framställt våra egna investerings- och kostnadskalkyler finner vi att Kristianstad Arena inom en 35-års horisont blir dyrare än Kristianstad kommun kalkylerat med. Vi har fått fram ett sannolikt nuvärde för Kristianstad Arena på 563,8 mkr, baserat på ett par antaganden vi gjort i kalkylerna. Detta är betydligt högre än den initiala slutkostnaden på 270 mkr. Utspätt över 35 år landar kostnaden på 34,4 mkr gentemot cirka 28 mkr som var utfallet år 2011 för Kristianstad Arena. Sett till mervärden har vi konstaterat att Kristianstad Arena varit positivt för kommunen, vi har synat rapporter gällande handbolls-VM 2011 där Kristianstad var medarrangör. Handbolls-VM hade aldrig kommit till staden utan Kristianstad Arena, och mervärdena för detta arrangemang var högt då bland annat antalet arbetstillfällen ökade i kommunen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)