"Barnen kan ju bara mindre och mindre..." : -normskapande ur ett lärarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

 

Studiens syfte är att studera och förstå lärares roll som normskapare. Studien utgår ifrån den stämplingsteoretiska traditionen och undersökningen genomförs med hjälp av hermeneutisk metod. Genom att använda hermeneutisk metod ges författarna möjlighet att använda sin förförståelse. Materialet är insamlat via intervjuer. Några olika aspekter som på något sätt berör lärarens normskapande roll studeras och dessa aspekter är lagstiftning, diagnoskulturen, informella normer och resurser. Dessa hjälper också författarna att utvidga sin förförståelse för ämnet. Resultaten visar att lärarens roll som normskapare är mycket komplex och beroende av yttre faktorer. Lärarens normskapande roll är kanske inte alltid vad läraren själv vill att den ska vara. Studien ger ett lärarperspektiv på normskapande insatser och agerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)