Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och depressiva symptom : - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund:Depression ökar och beräknas globalt år 2020 vara den sjukdom som flest individer lider av. Idag behandlas depression främst med farmakologisk behandling såsom antidepressiva läkemedel, vilket ger en ökad risk för biverkningar. Fysisk aktivitet är både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vid depression och en icke farmakologisk behandling utan biverkningar. Trots att fysisk aktivitet är en vetenskapligt bevisad metod som resulterar i hälsofördelar är det idag inte en vedertagen omvårdnadsåtgärd vid depression. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos vuxna med depression och depressiva symptom. Metod: En litteraturöversikt med tio kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. En induktiv ansats valdes. Resultat: Analysen genererade två teman och sju subteman. Temana är Psykologiska förändringar och Yttre faktorers betydelse.I resultatet framkommer positiva och negativa psykologiska upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med depression och depressiva symptom. Stöd utifrån kan öka den positiva upplevelsen av fysisk aktivitet, däremot tenderar yttre press att förvärra depressiva symptom och göra upplevelsen negativ. Slutsats: Resultatet visade att fysisk aktivitet upplevdes olika hos olika individer med depression och depressiva symptom. Det genererade i positiva upplevelser genom bland annat stärkt motivation och känsla av kontroll, samt även negativa i form av försvagat självförtroende. Det behövs en ökad kunskap, medvetenhet och förståelse i hälso- och sjukvården, där sjuksköterskan har en central roll, för att kunna tillämpa fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd anpassad efter individens behov och livssituation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)