Det blir vad du gör det till : En studie om relationer mellan musikbolag och fans

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur relationer ser ut mellan musikbolag och fans och hur de olika parterna upplever dem. För att uppfylla detta syfte har vi formulerat två forskningsfrågor: Vad kan fans uppfatta som värdeskapande i en relation med musikbolagen och vilka effekter kan detta få på relationen? Vad karaktäriserar musikbolagens arbete för att skapa och utveckla relationen mellan artist och fans? Uppsatsen är ett resultat av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer via telefon, Skype samt chattmeddelanden för att få en djup empiri från relevanta personer inom musikbranschen samt fans. Uppsatsens resultat visar att musikbolagens arbete med att skapa och utveckla relationer till stor del bygger på att identifiera vilka sociala plattformar som olika målgrupper befinner sig på. Utifrån detta skapas strategier för att kommunicera med fans och därmed kan relationer med dessa skapas och utvecklas och värdeskapande processer kan erbjudas till fansen. Vad fans uppfattar som värdeskapande är bland annat erbjudanden om tävlingar och förmåner så som förköp av konsertbiljetter. Fansen vill även känna sig uppskattade, sedda och behövda av musikbolagen. Om dessa värdeerbjudanden skulle upphöra att existera kan relationen med musikbolagen påverkas negativt, vissa fans menar även att uppror gentemot artisten kan uppstå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)