Arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD. Metod: Studien var baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsterapeuternas kliniska resonemang och erfarenheter. Sex arbetsterapeuter från olika regioner i Sverige deltog i studien. En kvalitativ innehållsanalys användes för att undersöka erfarenheter av interventioner vilka därefter analyserades deduktivt för att identifiera kliniska resonmang. Resultat: Resultatet redovisades i ett övergripande tema; Att möta barnet och familjen i den aktuella situationen med tre kategorier; Hela familjen som klient, Kartläggning av aktivitetsutförande för en lyckad intervention och Resonemang kring yrkesetiska aspekter. Resultatet visade att klientcentrering var kärnan i deltagarnas kliniska resonemang där empati, samarbete och kommunikation var viktiga aspekter att resonera kring. Deltagarnas erfarenhet var att det mest betydelsefulla för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD var inlärning av strategier för att hantera barnets begränsningar i vardagen. Utöver det var olika former av kognitivt stöd vanligt förekommande interventioner. Slutsats: Studien har bidragit till ökad insikt i arbetsterapeuters erfarenhet av interventioner i arbetet med barn med ADHD samt en ökad förståelse för arbetsterapeuters kliniska resonemang. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)