Barnpornografibrott - Barndefinitionens utveckling fram till 2010 års reform

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Denna uppsats redogör för barnpornografibrottets barndefinitions utveckling från dess tillkomst och fram till 2010 års reform. Definitionen av barn och ett införande av en bestämd 18 års gräns har varit föremål för diskussion i tidigare förarbeten. Pornografin avkriminaliserades i Sverige i början av 1970 talet och tanken var att endast nödvändiga inskränkningar skulle få göras i yttrandefriheten och det skulle vara upp till var och en att fritt välja vilka framställningar man ville ta del av. Eftersom den ökande förekomsten av barn i pornografiska sammanhang väckte starka reaktioner i samhället eskalerade debatten i riksdagen om ett förbud mot barnpornografi. År 1979 lade regeringen fram ett förslag om kriminalisering av viss befattning med pornografiska bilder av barn och barnpornografibrottet blev i och med detta ett straffrättsligt begrepp i Sverige men i bestämmelsen fanns ingen uttrycklig definition av barn. Svar på denna definition fick sökas i förarbetena till bestämmelsen, av vilka framgick att med barn avsågs en person vars pubertetsutveckling inte var färdig. Det straffbelagda området vad gäller all befattning med barnpornografi utvidgades från och med år 1999 års reform och syftet med kriminaliseringen var att all befattning med barnpornografi ska vara straffbart. Det infördes en barndefinition i bestämmelsen att med barn avses en person som inte har avslutat sin pubertetsutveckling eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. En bidragande faktor till att lagstiftningen har påverkats så drastiskt är den tekniska utvecklingen som möjliggjort att pornografiska bilder av barn sprids och produceras okontrollerbart samt att lagstiftningen möjliggjort att ta befattning med sådana bilder utan att, i de flesta fall, ställas till svars. Detta pubertetsutvecklingskriterium har präglat barndefinitionen ända fram till dagens reform av barnpornografibrottet och tyvärr resulterat i att fullt pubertetsutvecklade individer under 18 år föll utanför det skydd som barnpornografibrottet erbjuder och detta på grund av att pubertetskriteriet i andra ledet av definitionen är avhängigt att det ska framgå av bilden eller omständigheterna kring den att det avbildade fullt pubertetsutvecklade barnet är under 18 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)