Vad händer med skandalen när döden inträffar?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur skandalen kring Benny Fredriksson har förändrats efter hans bortgång. Rapportering via digitala medier gör det lätt att sprida information och slagkraftiga rubriker blir allt viktigare för att utmärka sig i mediebruset. En offentlig person som gör ett snedsteg hamnar ofta i fokus för dessa rubriker, vilket var fallet med Benny Fredriksson. För att få en förståelse för hur rapporteringen har sett ut innan och efter hans död kommer vi med hjälp av en kvalitativ textanalys närläsa tio digitala tidningsartiklar med utgångspunkt i Thompsons fem punkter som definierar en skandal. Analysen visar att skandalens tematik förändras efter Benny Fredrikssons bortgång och därav hur skandalen skiftar inriktning. Fokus går från Fredrikssons moraliska snedsteg, till att efter hans bortgång istället rikta kritik mot mediebevakningen. Utifrån dessa betraktelser för vi en diskussion om skandalens utveckling och dess olika faser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)