Supply Chain Performance Measurement Tool : Ett verktyg utvecklat för mätning av logistisk prestanda

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har världen genomgått en stadig ökning av konsumtion av varor. Medan konkurrensen mellan företag ständigt ökar är det viktigare än någonsin att förse konsumenter med rätt produkt, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. På grund av detta har supply chain management blivit en nyckelfunktion i de flesta företag, inte minst eftersom det har en stor inverkan på viktiga aspekter som kundtjänst, lönsamhet och företags generella prestanda. För att som företag uppnå förbättringar och uppnå mål såsom ökad konkurrenskraft är det fördelaktigt att mäta och analysera sin prestanda kontinuerligt. Rapporten syftar till att undersöka vilka mätvärden som representerar försörjningskedjans prestanda och hur dessa kan kombineras till en modell. En litteraturstudie genomfördes där data samlades in från ett stort antal vetenskapliga artiklar. För att få ytterligare kunskap och expertis från e-handelsbranschen samlades data in genom intervjuer och dokument från företaget Jollyroom, som sedan jämfördes med tidigare studier inom forskningsområdet. Den presenterade litteraturen indikerar att det finns ett befintligt utbud av modeller för att mäta prestanda inom försörjningskedjor, men få av dem tar hänsyn till aspekter som tillämpning, benchmarking eller lokalisering av förbättringar. Med hänsyn till detta har en föreslagen modell med namnet Supply Chain Performance Measurement Tool (SCPMT) utformats för att mäta supply chain performance med hjälp av en uppsättning av 61 mätvärden. Den föreslagna modellen använder en hierarkisk struktur vilket möjliggör konsolidering av mätetalen utefter både processer och attribut. Modellens processer är uppdelade i kategorierna anskaffning, intern affärsprocess, distribution, retur och stöd- & ledningsprocess. Modellen använder även de tre finansiella attributen intäkter, kostnader och tillgångar. Mätvärdena som används i modellen bör fördelaktigt jämföras mot ett måltal som sätts av modellens användare vilket kommer att generera en grad av måluppfyllelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)