Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. Särskild vikt har lagts vid att förstå platsen både i dagens och gårdagens kontext och sen applicera kunskapen vid gestaltningen. Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag för tre platser längs ett stråk med ny kodning. Gestaltningen av platserna utgår från platsspecifika rekreations- och naturvärden. För att öka läsbarheten och det immateriella värdet i den urbana grönskan togs även naturpedagogiska inslag in i gestaltningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)